Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a jednocześnie absolutnie zbędnych. Zestaw VSM Priorytetowym celem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i używanych półproduktów. Skorzystanie z form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność ocenienia, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.